Ledarutveckling

Ledare bär med sig ett stort ansvar både vad gäller verksamhetens innehåll och processer och de människor som arbetar i organisationen. Nya ledare kan ofta känna en vilsenhet i sin roll och osäkerhet om vilka förväntningar som riktas mot henne/honom.
Vi för samtal i syfte att utveckla ditt personliga ledarskap – din tydlighet i kommunikationen med omvärlden och din lyhördhet, för att din grupp ska präglas av trygghet, öppenhet och effektivitet. För att nå dit är det vanligt att vi samtalar kring följande fokusområden: den egna rollen, värderingar, hantering av svåra samtal, svåra besked, konflikter, utveckling av team/grupp, stresshantering, hur leda en förändringsprocess. 

file7041249589865

Ibland tränar vi kommunikationsfärdigheter eller på andra sätt förbereder dig inför tuffa eller ovana situationer. Genom vårt arbete ökar din självkännedom och trygghet som ledare, det är lättare att vara både tydlig och empatisk, utifrån situationens krav.
När ni är flera ledare, kanske i en ledningsgrupp, kan utvecklingen genomföras i form av workshops eller utbildningsinsatser.

Teamutveckling

När ni är en grupp som behöver utveckling så kan vi genomföra en kortare eller mera omfattande utvecklingsinsats. Det kan vara en kombination av teori och praktisk träning med efterföljande reflektion eller att gruppen arbetar med aktuella frågeställningar, men får hjälp i att reflektera kring sitt sätt att samarbeta, eller det kan vara en kombination av dessa. Ibland tittar vi på teamroller, gör kanske en kartläggning av dem, och söker sätt att ta vara på allas styrkor och balansera upp teamets begränsningar på bästa möjliga sätt.
Under årens lopp har följande teman varit vanligt förekommande: teamroller, rollförväntningar, feedback, samarbete, konflikthantering, utveckling av nya arbetsformer, mötesteknik, värderingar.
Jag är certifierad användare av verktyg för personlig utveckling och teambuilding såsom Interpersonal Dynamics Inventory (IDI), Team Management Systems (TMS) och Förändringens fyra rum.